ขาโซฟา, ขาตู้

LEG54

ขาโซฟา, ขาตู้ โลหะ

เพลทอลู 80มม.