ขาโซฟา, ขาเตียง, ขาตู้

700.004.070

ขาโซฟา, ขาเตียง, ขาตู้

701.001.120

ขาโซฟา, ขาเตียง, ขาตู้

702.001.150

ขาโซฟา, ขาเตียง, ขาตู้

703.001.115

ขาโซฟา, ขาเตียง, ขาตู้

704.001.112

ขาโซฟา, ขาเตียง, ขาตู้

705.001.120

ขาโซฟา, ขาเตียง, ขาตู้

706.001.132

ขาโซฟา, ขาเตียง, ขาตู้

707.001.110

ขาโซฟา, ขาเตียง, ขาตู้

708.001.130, 708.001.220

ขาโซฟา, ขาเตียง, ขาตู้

709.004.120

ขาโซฟา, ขาเตียง, ขาตู้

710.001.090

ขาโซฟา, ขาเตียง, ขาตู้

711.001.120

ขาโซฟา, ขาเตียง, ขาตู้

712.001.120

ขาโซฟา, ขาเตียง, ขาตู้

713.001.120

ขาโซฟา, ขาเตียง, ขาตู้

714.001.130

ขาโซฟา, ขาเตียง, ขาตู้

715.001.100