กิจกรรมสัมมนา “สร้างภาวะความเป็นผู้นำ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายปี 2567”

บริษัทฟิวเจอร์เทคฯได้จัดสัมมนา “สร้างภาวะความเป็นผู้นำ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายปี 2567” ณ โรงแรมริเวอร์ตัน (Riverton Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ไววิทย์ แสงอลังการ Service Professional Co.,Ltd. เป็นวิทยากรให้ความรู้การสัมมนาครั้งนี้มีจุดมุ่งหวังเพื่อ

  1. ให้ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจภาวะผู้นำไปสู่การพัฒนาความสามารถของตัวเองเพื่อความสำเร็จของบริษัทฯ
  2. สร้างภาพลักษณ์ของการเป็น “ผู้นำ” ที่ดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ
  3. พัฒนาทัศนคติเชิงบวก (Mindset)ในการเป็นหัวหน้างาน
  4. สร้างความเข้าใจและบริหารทีมงาน (Team Work)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สร้างความจงรักภักดีต่อบริษัทฯและหล่อหลอมทีมงานให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่บริษัทฯตั้งเป้าหมายไว้

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *