Tag Archives: APHThailand

“เวลา คือสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้า” การขนส่งสินค้า ของบริษัทฟิวเจอร์เทคฯ

การให้ความสำคัญกับการบริการที่รวดเร็ว และมีความเชื่อถือในการขนส่งสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในธุรกิจของบริษัทฟิวเจอร์เทคฯ เราระลึกถึงเสมอว่า “เวลา คือสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้า” จึงได้จัดซื้อรถยนต์ขนส่งสินค้าเพิ่มเติมอีก 2 คัน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในการติดต่อ การขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น. . .

อบรมอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ฟิตติ้ง เฟรมอลูมิเนียม ม.ขอนแก่น

นับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ท่าน ผศ.ดร.รัตติกร สิริขันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ท่านผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์, ท่านอาจารย์ ดร.สินินาถ โครตรุฉิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ท่านอาจารย์ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มอบให้บริษัทฟิวเจอร์ฯ เป็นวิทยากรจัดอบรมภาคทฤษฎี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย อาคาร AR02 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ฟิตติ้ง เฟรมอลูมิเนียม และนวัตกรรมการตกแต่ง ที่ใช้ในงานออกแบบและติดตั้ง/ออกแบบตกแต่งภายใน งานก่อสร้าง บิวท์อิน งานสถาปัตยกรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากร สถาปนิกและนักตกแต่งภายใน และศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน ชั่วโมงเรียนวิชา Professional Practice และเป็นชั่วโมงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาด้วย โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และนำไปใช้ประกอบวิชาชีพในอนาคตได้ และต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ อาณัติ วัฒน์เนส ซึ่งเป็นผู้ติดต่อ ประสานงานการอบรมครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี. . .