Tag Archives: สถาปนิก

การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ กับคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) กับ ทีมผู้บริหารบริษัทฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้ประชุมร่วมกันและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ แสวงหาแนวทางเพื่อมุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา, บุคลากร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยังรวมถึง ผู้รับเหมา, ผู้ว่างงาน หรือผู้ที่สนใจต้องการความรู้เพิ่มเติมด้านอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ฟิตติ้ง ที่ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม โดยมีข้อสรุปจากการประชุมในเบื้องต้นดังนี้ ส่งเสริมการทำกิจกรรม เช่น การอบรมความรู้ Work Shop / Showcase เพื่อพัฒนาทักษะ Up Skil, Reskill และการจัดกิจกรรม โครงการประกวดออกแบบผลงานของนักศึกษาให้นักศึกษา, บุคลากรทางการศึกษาฝึกปฎิบัติงาน เป็นต้น . .

บรรยากาศงานแนะนำผลิตภัณฑ์ ณ ร้านไม้หมอน (ห้องพลอยทะเล) จ.ภูเก็ต

บริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด นำโดย คุณชุติเดช เฉลิมพงศ์ กรรมการบริหาร ได้ร่วมงานแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับสถาปนิก นักออกแบบ และดีไซน์เนอร์ ร่วมกับบริษัท Studio Locomotive โดยคุณธนาฒย์ จันทร์อยู่ ณ ร้านอาหารไม้หมอน จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 . . . . . . . . . . . . . . .