บริษัท ฟิวเจอร์เทคฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท ฟิวเจอร์เทคฯ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้อง 2014 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ชั้น2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

.

.

บริษัท ฟิวเจอร์เทคฯ ได้เล็งเห็นถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประกอบกับสํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เชิญชวนให้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําจตุปัจจัยเป็นทุนการศึกษา รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์ให้นักศึกษาได้ยืมเรียน เช่น Notebook, Ipad อันจะเป็นการช่วยให้ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ คุณธรรม และกลับทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งตรงตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ และรู้สึกยินดี ที่ได้ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้

.

.

.

.

.

.

.

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *