แกนเกือกม้าเกลียวไม้

A24-09  —–  ความยาว L1 = 9 / L2 = 24
A24-12  —–  ความยาว L1 = 12 / L2 = 24
A34-12  —–  ความยาว L1 = 12 / L2 = 34