อุปกรณ์บานเลื่อน-TUTTI-แบบในขอบรับน้ำหนักไมเกิน-40-กก