สแตนเลส ช่องแบ่งขวด 4 ช่องแบบเหลี่ยม 270x471x120 มม.

4 ช่องแบบเหลี่ยม 270x471x120 มม.