Showing all 3 results

ขาโต๊ะร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, คาเฟ่

ขาโต๊ะสแตนเลส ฐานเหลี่ยม

ขาโต๊ะร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, คาเฟ่

ขาโต๊ะคาเฟ่ 3″ ขากลม

ขาโต๊ะร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, คาเฟ่

ขาโต๊ะคาเฟ่, กาแฟ ท่อกลม 2″